موفقیت های گروه مهندسی سپهر

برخی از مشتریان گروه مهندسی سپهر-مرکز تلفن های تلباکس

 

 

ديگر مشتريان گروه مهندسي سپهر


اداره کل جهاد ستان يزد
شرکت آب منطقه اي
فرودگاه بين المللي شهيد صدوقي يزد
اداره کل پزشک قانوني استان يزد
دانشکده فني شهيد صدوقي يزد
اداره کل راه آهن استان يزد
اداره کل امور مالياتي استان يزد
سازمان امور اقصادي و دارايي استان يزد
اداره کل منابع طبيعي استان يزد
اداره کل هواشناسي استان يزد
اداره کل بهزيستي استان يزد
آزمايشگاه فني آب و خاک
شرکت به پخش يزد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهريز
دانشگاه شهيد مطهري شهرستان تفت
دانشکده فني دختران ميبد
صنايع غذايي دراژه
شرکت هيواپاد پارس
شرکت ماديزد
دانشکده فني پسران ميبد
شرکت نيک افراز کوير
شرکت شهرک هاي صنعتي يزد
کارخانه کاشي و سراميک نگين
شرکت مهندسي عرفان سامانه کوير
شرکت کاغذ کسري
تعاوني مرغداران استان يزد
شرکت کنتور سازي نيک تراز
شرکت رنگ و تکميل آذر
شرکت فولاد گستر